Eu direktiv om glodlampor

I EU-direktivet om atex anges de grundläggande kraven som måste uppfyllas med alla produkter som är avsedda att användas i explosionsfarliga områden. Direktivets funktionella standarder anger särskilda krav. Som en del av interna regelverk som införs i vissa medlemsstater ställs krav som inte anges antingen enligt direktivet eller av interna standarder. Interna regler kan inte strida mot bestämmelserna i direktivet, och det kan inte nå kraven i direktivet.

Atex-direktivet har införts för att minimera risken för användningen av någon produkt i de områden där explosiv atmosfär kan uppstå.Tillverkaren är ensam ansvarig för att bestämma om en viss produkt är föremål för bedömning av godkännanden med atexreglerna också för att anpassa ett givet gods till de senaste sanningarna.Atex-godkännande är önskat för framgången med produkter som befinner sig i explosionsrisker. En potentiellt explosiv atmosfär är fältet där ämnen, som i kombination med luft kan producera explosiva blandningar, produceras, används eller lagras. I synnerhet verkar de flesta av dessa ämnen vara: vätskor, gaser, damm och brandfarliga fibrer. De kan då vara till exempel gasoliner, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trädamm, zinkdamm.Explosionen kommer som en framgång, eftersom mycket av energin som kommer från en effektiv antändningskälla kommer till en explosiv atmosfär. Efter att elden har påbörjats återgår den till en explosion, vilket är en stor risk för tillväxt och människors hälsa.